Heinrich Plattner - Ansitz Waldgrieshof - presidente del Consorzio Tutela Vini S. Maddalena